Algemene voorwaarden

Zirla (eenmanszaak)
Stationsstraat 59
2590 Berlaar
BTW: BE0518914564
Telefoon: + 32 (0) 474639735
E-mail: ness@zirla.be

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Zirla, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Zirla.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes, bestellingen en orderbevestigingen
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Zirla zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd en binnen de 30 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Zirla. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden met hetzelfde onderwerp (hierna genoemd ‘project’). De uitvoering van het project start vanaf ontvangst van de ondertekende overeenkomst, dan wel op de dag zoals overeengekomen in de ondertekende overeenkomst.

Artikel 3. Annulering van bestelling
3.1. De annulering van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Zirla het project nog niet heeft aangevat. Annuleren kan enkel met een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Zirla zal zich in het geval van annulering inspannen om de verdere kosten tot een minimum te beperken, maar maakt zonder meer aanspraak op de vergoeding van alle reeds gemaakte onkosten en engagementen, conform hetgeen overeengekomen in de ondertekende overeenkomst.

Artikel 4. Levering diensten en uitvoeringstermijnen
4.1. Uitvoeringstermijnen zijn louter indicatie en binden Zirla niet. Vertraging in de oplevering van het project geeft de klant geen recht op schadevergoeding en/of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2 Wanneer partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn geschorst en alzo verder verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.
4.3. De overeenkomst neemt zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege een einde door het overlijden, het kennelijk onvermogen, de ontbinding of het faillissement van de klant.

Artikel 5. Risico
5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en die zich bij Zirla bevinden, worden er bewaard op het risico van de klant.

Artikel 6. Prijzen
6.1. De voorgestelde prijzen zijn exclusief BTW. (Met uitzondering van de producten in de webshop) Elk project wordt berekend in functie van de uitvoeringstijd, de moeilijkheidsgraad en het dringend karakter ervan en maakt het voorwerp uit van een vooraf opgesteld gedetailleerde schriftelijke offerte.
6.2. Alle andere prestaties zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke offerte en zullen eveneens afzonderlijk gefactureerd worden.
6.3 Alle door derden geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van het project voor de klant door Zirla worden bij voorkeur rechtstreeks aan de klant gefactureerd. Indien ze eerst aan Zirla worden gefactureerd zijn ze onderhavig aan een standaard toeslag (‘service fee’) van 15% bovenop het bedrag dat op de factuur van de leverancier wordt vermeld.

Artikel 7. Facturatievoorwaarden
7.1. In het geval de klant met Zirla een vaste prijs is overeengekomen voor het project, zal Zirla maandelijks een gedeelte van het totale budget factureren, prenumerando en pro rata de looptijd van het project.
7.2. Als het project vraagt om een financieel engagement van Zirla naar derden toe, behoudt Zirla zich het recht voor om dit bedrag meteen door te factureren aan de klant bij het plaatsen van de bestelling en apart van de maandelijkse facturatie. Dit ongeacht van het type van project en rekening houdend met de ‘service fee’ vermeld in artikel 6.3.
7.3. Indien de klant werkt met een systeem van bestelbonnen zal hij deze referenties tijdig aan Zirla meedelen. Blijft de klant in gebreke, dan staat het Zirla vrij om de factuur te sturen met enkel de naam van de contactpersoon en een beknopte omschrijving van het project (zoals vermeld op de offerte) als referentie.

Artikel 8. Betalingsmodaliteiten en betalingsvoorwaarden
8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van Zirla betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Om geldig te zijn dienen betwistingen binnen de 15 dagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Zirla kenbaar gemaakt worden. In het geval geen betwisting op voormelde wijze werd ontvangen binnen 15 dagen na verzending van de factuur, heeft de klant de factuur onherroepelijk aanvaard. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.
8.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Zirla. Iedere persoon of vennootschap die een bestelling doorgeeft met het verzoek te factureren aan een derde, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van de facturen. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.
8.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling op de vervaldag van de factuur is de klant aan Zirla een nalatigheidinterest verschuldigd aan de interestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro, onverminderd het recht om desgevallend bijkomende en hogere schadevergoeding te vorderen. De verschuldigde interest wordt berekend vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Zirla zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen en uitgeschreven facturen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Zirla gemaakte creaties niet gebruiken.
8.4. Projecten die opgeschort worden door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling.
8.5. Zirla is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitend uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enige schadevergoeding. Zirla zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen.
Verder is Zirla gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 9. Doelstellingen en aansprakelijkheid
9.1. Zirla verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Zirla zijn inspanningsverbintenissen. Zirla is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
9.2. Zirla kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (in de breedste betekenis, waarin vervat opzet, fraude, bedrog alsook lichte en zware fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Zirla zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Zirla of een aangestelde.
9.3. De aansprakelijkheid van Zirla met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Zirla. De totale aansprakelijkheid van Zirla, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Zirla werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
9.4. Wat de diensten door derde leveranciers betreft, aanvaardt Zirla geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Zirla erkent dat alle informatie die afkomstig is van de klant, eigendom blijft van deze laatste en bij beëindiging van de verkoopovereenkomst,voor zover er geen openstaande facturen zijn.
10.2 De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle informatie en producten gecreëerd door Zirla en alle daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten, eigendom zijn en blijven van Zirla, ook na beëindiging van deze overeenkomst.

Artikel 11. Opschorten en beëindigen van de overeenkomst omwille van wanprestaties
11.1 Indien een partij zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die ze niet herstelt binnen de 14 dagen na ontvangst van een per post aangetekende ingebrekestelling, heeft de andere partij het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat eerstgenoemde zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Zirla zal de niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, altijd beschouwen als een zware contractuele wanprestatie.
11.2 Bij beëindiging van de overeenkomst omwille van wanprestaties, maar Zirla zonder meer aanspraak op de vergoeding van alle reeds gemaakte onkosten en engagementen, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Zirla nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven door Zirla. Bovendien behoudt Zirla het recht op een hogere schadevergoeding te vorderen indien zijn bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
11.3 Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke schikking.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid
12.1 De partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie of bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens
13.1 De door de klant opgegeven contactpersonen worden opgenomen in het bestand van Zirla. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, om met de klant in contact te treden met betrekking tot de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens in lijn met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 (Verordening EU 2016/679). De contactgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de samenwerking tussen Zirla en de klant.

Artikel 14. Referentie
14.1 De klant gaat ermee akkoord dat het door Zirla voor de klant uitgevoerde project wordt opgenomen in de het referentieportfolio van Zirla.

Artikel 15. Overmacht
15.1 Situaties van overmacht zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Zirla geen controle heeft, ontheven Zirla, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 16. Nietigheid
16.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Zirla en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
17.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Zirla. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen.

Hoi! Deze website maakt gebruik van cookies en sociale media plug-ins. Hiervoor dien je je akkoord te geven voor de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing op social media.  Meer info